صفحه اصلی / وبلاگ / جدول وزن انواع قوطی یا پروفیل بصورت دقیق

جدول وزن انواع قوطی یا پروفیل بصورت دقیق

وزن قوطی 2×2 شش متری

جدول وزن قوطی یا پروفیل مربعجدول وزن قوطی یا پروفیل مربعجدول وزن قوطی یا پروفیل مربع

 

جدول وزنی قوطی مستطیلی یا پروفیل مستطیلی:

جدول وزن قوطی یا پروفیل مستطیل

جدول وزن قوطی یا پروفیل مستطیل

جدول وزن قوطی یا پروفیل مستطیلجدول وزن قوطی یا پروفیل مستطیلجدول وزن قوطی یا پروفیل مستطیل

 

مطالب پیشنهادی